ელ.ჟურნალიონლ.გადახდამიღებაკალენდარი

მდგრადი განვითარების კონცეფციის შესაბამისად შემუშავებული სასწავლო პროგრამა (პროგრამა მოიცავს I-XII კლასებს) დაფუძნებულია სასწავლო დისციპლინათა ერთიანობაზე, რომელიც იძლევა სამყაროს თანამედროვე მოდელის შეცნობის საშუალებას.  ასეთი  სასწავლო პროცესი საშუალებას იძლევა ჩამოუყალიბოს ბავშვს ჰარმონიული მსოფლმხედველობა და მუდამ ცვალებადი სამყაროს ხედვის უნიკალური სტილი.
ზემოაღნიშნული კონცეფცია ჩამოყალიბებულია ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ეთერ სვანიძის საავტორო პროგრამით: `საგანმანათლებლო კომპლექსის „ქართული სასწავლებლის“ სტრუქტურა და სასწავლო პროგრამები“, რომელიც ლიცენზირებულია საქართველოს საავტორო უფლებათა სახელმწიფო სააგენტოს 1995 წლის 9 ივნისის # 1-01/11-45 გადაწყვეტილებით.


"ქართული სასწავლებელი", როგორც საგანმანათლებლო კერა, სწავლების საკუთარი მსოფლ¬მხედველობრივი და მდგრადი განვითარების პრინციპებიდან გამომდინარე მიიჩნევს, რომ  აუცილებელია ფართო თანამშრომლობა და მჭიდრო კოორდინაცია განათლების ორ სფეროს - ფორმალურსა და არაფორმალურს შორის და მათი პარალელური განვითარება.


პროგრამა გათვლიია 1-12 კლასების ჩათვლით

განათლება მდგრადი განვითარებისთვის

 

პროგრამა  „განათლება მგრადი განვითარებისთვის“  მიმდინარეობს გარემოსდაცვითი, ეკოლოგიური და მდგრადი განვითარების ფონზე. ამიტომ "ქს-ის" განათლების კონტექსტში საბუნებისმეტყველო, ეკოლოგიური, სოციოლოგიური, ეკონომიკური, ეთნოლოგიური საგანთაშორისო კავშირები ფართო გაგებით გაიაზრება.
 სასწავლო გეგმის მიხედვით სასწავლებელში დიდი ყურადღება ექცევა ეთნოლოგიის შესწავლას, როგორც უნივერსალურ ფენომენს, რომელიც სახელმწიფოებრივი კულტურის, პოლიტიკის,  სამართლებრივი და ეკონომიკური სისტემების გაგების, გათავისებისა და სწორად ჩამოყალიბების საფუძველს წარმოადგენს.
სასწავლებელში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება კავკასიის რეგიონისათვის დამახასიათებელი ფენომენის - აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურათა გზაჯვარედინის არსის გაცნობიერებას მოსწავლეთა მიერ, რადგან საქართველოს მომავალი მოქალაქის ჩამოყალიბება წარმოუდგენელია როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთის კულტურის შესწავლის გარეშე.
 "ქართული სასწავლებლის" კონცეფციიდან გამომდინარე, რომელიც თავისთავად გულისხმობს ჩვენი ქვეყნის მსოფლიო პროცესებში ინტეგრირებას და ურთიერთკავშირისათვის ხელის შეწყობას, ინგლისურ, გერმანულ, რუსულ, ჩეხურ ენებთან ერთად ისწავლება აღმოსავლური (იაპონური, ჩინური) ენები.
 
"ქართული სასწავლებელი - თბილისის" სასწავლო რგოლი სტრუქტურულად მოიცავს სამხატვრო, სამუსიკო, სასპორტო და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებს, რომელთა  პროგრამები შეესაბამება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პროგრამებს და ხელს უწყობს ბავშვის შემოქმედებითი, მხატვრული აზროვნების განვითარებას და ასევე, მის ფიზიკურ სრულყოფას.
 "ქართული სასწავლებელი", როგორც საგანმანათლებლო კერა, სწავლების საკუთარი მსოფლმხედველობრივი და მდგრადი განვითარების პრინციპებიდან გამომდინარე მიიჩნევს, რომ  აუცილებელია ფართო თანამშრომლობა და მჭიდრო კოორდინაცია განათლების ორ სფეროს  -  ფორმალურსა და არაფორმალურს შორის და მათი პარალელური განვითარება.
ამ მიზნით ფუნქციონირებს "ქართულ სასწავლებელი - თბილისში" შემეცნებითი საზაფხულო და საზამთრო ბანაკები, ტარდება გასვლითი გაკვეთილები.
 "ქართული სასწავლებელში" სწავლება განხორციელდება აღნიშნული საგანმანათლებლო პროგრამით, რომლის საფუძველზე შემუშავებული სასაკოლო სასწავლო გეგმა სრულად შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას.
  

 

მნიშვნელობა

მოცემული პროგრამა მნიშვნელოვანია არა მარტო ერთი რომელიმე რეგიონის და ქალაქისათვის, არამედ მთელი ქვეყნისათვის, დედამიწისათვის, რადგან იგი ემსახურება მოზარდი თაობის, ქვეყნის მომავლის, ახლებური, მდგრადი განვითარების პრინციპებზე აღზრდის პრობლემას, თაობის, რომელიც შეძლებს კაცობრიობის ცივილიზაციის ახალ დონეზე ამაღლებას, სადაც შერწყმული იქნება ბუნების, საზოგადოებისა და ეკონომიკის ინტერესები.

ამ პროგრამამ უნდა მოამზადოს არა "ნასწავლი", არამედ განათლებული თაობა, რომელთა მოთხოვნილებების კოცენტრირება მოხდება ცხოვრების არა მარტო მატერიალურ მხარეებზე, არამედ სულიერი სიმდიდრის, პიროვნებათა შორის ურთიერთობებზე, ცნობიერების კრეატულობაზე, რომელიც მომავალზე ორიენტირებულ კულტურას ახასიათებს.

 

 

შედეგი

"განათლება - მდგრადი განვითარებისათვის" პრინციპებზე აღზრდილი პიროვნებები ხელს შეუწყობენ ქვეყანაში სამოქალაქო -სამართლებრივი ცნობიერებისა და დემოკრატიული აზროვნების დამკვიდრებას. მომავალში კი მათი სახელმწიფო სტრუქტურებში ჩართვა ეკონომიკურად ძლიერი, სამართლებრივი და გონიერი სახელმწიფოს მოწყობის გარანტიაა.     
პიროვნებას უყალიბება უმნიშვნელოვანესი მეცნიერული მსოფლმხედველობა, ერთიანი, მუდამცვალებადი სამყაროს ხედვის უნიკალური სტილი.