ელ.ჟურნალიონლ.გადახდამიღებაკალენდარი

მისია

მიზანი

პოზიცია

ისტორია

სტრუქტურა

სკოლები

მისია

"ქართული სასწავლებლის" მისიაა აღზარდოს სოციალურად აქტიური, დემოკრატიული ფასეულობებით აღჭურვილი თაობა, რომელიც თავის უმნიშვნელოვანეს მოვალეობად მიიჩნევს შეიტანოს წვლილი ადამიანსა და გარემოს შორის  დარღვეული ჰარმონიის აღდგენის პროცესში.

“ქს” გრძნობს პასუხისმგებლობას ქვეყნის წინაშე და თავის მისიად მიაჩნია მონაწილეობა მიიღოს სოციალურად აქტიური თაობის აღზრდაში, თაობის, რომელიც:

აცნობიერებს, რომ როგორც თავისი ერის, ისე მთელი კაცობრიობის მომავალი ადამიანისა და გარემოს ჰარმონიულ თანაარსებობაზეა დამოკიდებული.

ფლობს არამარტო ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, არამედ გამოირჩევა ინტელექტის მაღალი დონით, ბუნებასა და ადამიანებთან ურთიერთობისა და თანამშრომლობის უნარით.

"თავის ერს ემსახურება კეთილგონიერად და ცდილობს თავის სამშობლო აღამაღლოს გონებრივ, ქონებრივ და ზნეობრივ, ამით ის უმზადებს მთელს კაცობრიობას საუკეთესო წევრებს, საუკეთესო მეგობარს, ხელს უწყობს მთელი კაცობრიობის განვითარებას, კეთილდღეობას...."  (ვაჟა-ფშაველა "კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი")

მიზანი

 

 

დასახული მისიის შესასრულებლად "ქართული სასწავლებლის" მიზანია შექმნას განათლების სისტემა, რომელიც გულისხმობს:

- სასწავლო პროცესს, ორიენტირებულს დაამკვიდროს პროფესიონალის მომზადების პროცესში ისეთი საბაზო განათლება, რომელიც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული ადამიანის მონაწილეობის შესაძლებლობას სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრაში;

- აღზრდის პროცესს, ორიენტირებულს ჩამოაყალიბოს დამოუკიდებელი, ლოგიკურად მოაზროვნე, სულიერად მტკიცე, კულტურული ადამიანი, რომელიც ფლობს არა მარტო ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, არამედ გამოირჩევა ინტელექტის მაღალი დონით, ბუნებასა და ადამიანებთან ურთიერთობისა და თანამშრომლობის უნარით.

პოზიცია

პრობლემური და განვითარებადი, თანამშრომლობაზე აგებული, ზნეობრივ ფასეულობათა პრიორიტეტის მეთოდებზე დაფუძნებული სწავლება, ორიენტირებული არა რაოდენობრივ, არამედ ხარისხობრივ განვითარებაზე."კაცობრიობა სამყარო" სისტემის განვითარების საშუალებათა გარკვევისათვის აუცილებელია მოსწავლეებში სისტემური აზროვნების ჩამოყალიბება, რომელიც მიიღწევა მეცნიერების სხვადასხვა დისციპლინის მჭიდროდ დაკავშირებული, ერთიან სისტემაში მოყვანილი, პრობლემური და ლოგიკურად განვითარებადი სწავლებით. 
`ქს~ განათლების კონტექსტში საბუნებისმეტყველო ეკოლოგიური, სოციოლოგიური, ეკონომიკური, ეთნოლოგიური საგანთაშორისო კავშირები ფართო გაგებით გაიაზრება. “ქს“ დაფუძნებულია
•    მასწავლებლის, მოსწავლეებისა და მშობლების თანამშორმლობასა და ურთიერთპატივისცემაზე; 
•    ნდობის ფსიქოლოგიურ კლიმატზე, რომელშიც არ არის აგრესიულობა, კონკურენცია, ქიშპობა და რომელსაც საფუძვლად უდევს ურთიერთსწავლება, ურთიერთდახმარება, თანამშრომლობა. იქმნება საკუთარი `მეს~ ჩამოყალიბების თვითაქტუალიზების გარემო, რომლის ცენტრშიცაა მოსწავლე, როგორც პიროვნება.

 

ისტორია

 

 

1995 წელს თბილისში დაარსდა საავტორო-საგანმანათლებლო კომპლექსი `ქართული სასწავლებელი~, როგორც ზოგადი და პროფესიული განათლების მისაღები, დამოუკიდებე¬ლი კონცეფციის _ “განათლება მდგრადი განვითარებისთვის” სპეციალიზირებული სასწავლებელი. იგი სტრუქტურულად მოიცავდა სამსაფეხურიან ზოგადსაგანმანათლებლო, სამუსიკო, სამხატვრო, სასპორტო სკოლებს, სამეცნიერო, ინფორმატიკისა და ტექნიკური უზრუნველოფის ცენტრებს.

`ქართული სასწავლებლის~ მისიაა აღზარდოს სოციალურად აქტიური, დემოკრატიული ფასეულობებით აღჭურვილი თაობა, რომელიც თავის უმნიშვნელოვანეს მოვალეობად მიიჩნევს შეიტანოს წვლილი ადამიანსა და გარემოს შორის  დარღვეული ჰარმონიის აღდგენის პროცესში.

დასახული მისიის შესასრულებლად `ქართული სასწავლებლის~ მიზანია შექმნას განათლების სისტემა, რომელიც გულისხმობს:

_ სასწავლო პროცესს, ორიენტირებულს დაამკვიდროს პროფესიონალის მომზადების პროცესში ისეთი საბაზო განათლება, რომელიც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული ადამიანის მონაწილეობის შესაძლებლობას სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრაში;

_ აღზრდის პროცესს, ორიენტირებულს ჩამოაყალიბოს დამოუკიდებელი, ლოგიკურად მოაზროვნე, სულიერად მტკიცე, კულტურული ადამიანი, რომელიც ფლობს არა მარტო ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, არამედ გამოირჩევა ინტელექტის მაღალი დონით, ბუნებასა და ადამიანებთან ურთიერთობისა და თანამშრომლობის უნარით.

სასწავლებლის მიზნებიდან გამომდინარე, ეკოლოგიის, საბუნებისმეტყველო, ეკონომიკისა და სოციალური საგნების სწავლება `ქართული სასწავლებლის~ პრიორიტეტული მიმართულებებია.  ამასთან ერთად დიდი ყურადღება ექცევა ეთნოლოგიის შესწავლას, როგორც უნივერსალურ ფენომენს, რომელიც სახელმწიფოებრივი კულტურის, პოლიტიკის, სამართლებრივი და ეკონომიკური სისტემების გაგების, გათავისებისა და სწორად ჩამოყალიბების საფუძველს წარმოადგენს.

სასწავლებელი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მოზარდებში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ჩამოყალიბებას. იგი უზრუნველყოფს ბუნებასთან ბავშვების ხანგრძლივ უშუალო კონტაქტს და მათ ჩაბმას გარემოს დაცვასა და მოვლაში. ამ მიზნით `ქართულ სასწავლებელში~ ფუნქციონირებს ბუნების დაცვის საზოგადოება `ძელქვა~, რომლის საქმიანობას წარმოადგენს `ქართული სასწავლებლის~ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლისთვის ეკოლოგიური პროგრამების შედგენა, საზაფხულო და საზამთრო ეკოლოგიური ბანაკების მოწყობა, ბუნებაში გასვლითი გაკვეთილების ჩატარება, ეკოლოგიურ თემებზე ფილმების გადაღება, გარემოს დაცვის ამსახველი ნახატებისა და ფოტოგამოფენების მოწყობა.

სასპორტო სექტორი წლების განმავლობაში წარმატებით ემსახურებოდა ბავშვების ფიზიკურ აღზრდას, აგრეთვე მათი სპორტული მონაცემების გამოვლენასა და განვითარებას. ბავშვები ეუფლებოდნენ სპორტის ისეთ სახეობებს, როგორიცაა რაგბი, ჭადრაკი, სპორტული ცეკვები, სამთო-სათხილამურო სპორტი.

საქართველოში პირველად ~ქართულ სასწავლებელში~  შეიქმნა ბავშვთა რაგბის გუნდი, რომელმაც 1997 წელს წარმატებით იასპარეზა მორაგბე ბავშვთა შოტლანდიის პირველ საერთაშორისო ფესტივალზე. შემდგომშიც იგი სისტემატურად იღებდა მონაწილეობას ბავშვთა ადგილობრივ და საერთაშორისო ასპარეზობებში და მოპოვებული აქვს დიპლომები და მედლები.

სასწავლებელი ამიერკავკასიაში ამჟამადაც ერთადერთია, რომელშიც დანერგილია სწავლება „მდგრადი განვითარების“ კონცეფციის შესაბამისად. საერთაშორისო კონფერენციებზე სკოლის საქმიანობამ მაღალი შეფასება დაიმსახურა უცხოელიმა ექსპერტებმა აღინიშნეს რომ ის წარმოადგენს ევროპული სკოლის იდეალურ ვარიანტს. ახალი დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მსოფლიოში დღეისთვის პრიორიტეტულ მიმართულებას „განათლება _ მდგრადი განვითარებისთვის“ და ასეთი ცოდნით აღჭურვილი თაობა ადვილად შეძლებს ჩვენი ქვეყნის სამომავლო ინტერესების დაცვას.

სასწავლებელში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება კავკასიის რეგიონისათვის დამახასიათებელი ფენომენის _ აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურათა გზაჯვარედინის არსის გაცნობიერებას მოსწავლეთა მიერ.

~ქართული სასწავლებლის~ პრინციპებიდან გამომდინარე, დასავლეთ-ევროპულ (ინგლისური, გერმანული და ჩეხური) და რუსულ ენებთან ერთად ისწავლება აღმოსავლური (იაპონური) ენაც. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში `ქართული სასწავლებელი~ იაპონური ენის შემსწავლელი ერთადერთი სკოლა იყო ამიერკავკასიაში.

2002 წელს გერმანიის კულტურის მინისტრთა კაბინეტის მიერ `ქართული სასწავლებელს~ მიენიჭა გერმანული ენის სადიპლომო სკოლის სტატუსი, ამიერკავკასიის მასშტაბით გერმანული ენის გამოცდების ჩატარებისა და შესაბამისი დიპლომების გაცემის უფლებით.

სასწავლებელი იყო საქართველო-იაპონიისა და საქართველო-ჩეხეთის ასოციაციების კოლექტიური წევრი. იგი ასევე აქტიურად თანამშრომლობდა იაპონიის, ჩეხეთის, გერმანიის საელჩოებთან, ფონდებთან `ევრაზია~; WWF, Japan Foundation, ადგილობრივ და საერთაშორისო მასმედიასთან. იაპონურ (ქ. ტოკიო) და გერმანულ (ქ. გეზამთშულე) პრესაში არაერთგზის გამოქვეყნდა სტატიები `ქართული სასწავლებლის~ შესახებ.

2005 წელს  `ქართული სასწავლებელი~  ჩამოყალიბდა  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად _ 34-ე საჯარო სკოლად. ამის შემდეგ იგი კვლავაც ინარჩუნებდა და ავითარებდა თანამედროვე პერიოდისთვის აქტუალურ ყველა იმ ტრადიციას და კონტაქტებს, რომლებსაც დასაბამი მისცა ’’ქართულმა სასწავლებელმა’’.

თავისი არსებობის განმავლობაში სასწავლებელს მიღებული აქვს 19 საერთაშორისო გრანტი; იგი ურთიერთთანამშრომლობდა გერმანიის (ქ. გუთერსლოო), ჩეხეთის (ქ. პრიჟბრამი), იაპონიის (ქ. ტოკიო, ოსაკა, ნაგანო) და უკრაინის (ქ. კიევი) სკოლებთან; სასწავლებლის პედაგოგები სისტემატურად  მონაწილეობდნენ……საქართველოსა და საერთაშორისო სემინარებსა და კონფერენციებში  (გერმანიაში,  დიდ ბრიტანეთში,  იტალიაში, პორტუგალიაში, უკრაინაში, აშშ-ში, კუალა-ლუმპურში, იაპონიაში, ჩეხეთში).

სკოლის მოსწავლეები სისტემატურად აღწევდნენ მნიშვნელოვან წარმატებებს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო პროექტებში, გამოფენებში, ფესტივალებსა და კონკურსებში. მათ დაკავებული აქვთ საპრიზო ადგილები და მოპოვებული აქვთ არაერთი დიპლომი, სიგელი და სხვადასხვა ჯილდო.

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ `ქართული სასწავლებლის~  არსებობის განმავლობაში ადგილი არ ჰქონია მოზარდებს შორის ურთიერთობის მნიშვნელოვან დაძაბვას და არ მომხდარა არც ერთი კრიმინალური შემთხვევა.

სტრუქტურა

  • ცენტრი
  • სახელმძღვანელოები
  • სტრუქტურა

 

“ქართული სასწავლებლის“  სასწავლო გეგმის შეფასებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მექანიზმი ითვალისწინებს სასწავლო პროცესის პერიოდულ მონიტორინგს, რომელიც მოიცავს სასწავლო პროცესზე დაკვირვებას, შედეგების შეფასებას და შესაძლო პრობლემების გამოსწორების გზების ძიებას ბავშვების ინტერესებზე დაკვირვების, ფსიქოლოგების, მასწავლებლებისა და მშობლების შეფასებების გათვალისწინებით. სასწავლო გეგმის შეფასებისა და მისი შემდგომი გაუმჯობესების საკითხებში აქტიურად მონაწილეობს სკოლის სამეცნიერო საბჭო.
 
მისია

შექმნას საგანმანათლებლო საგანთაშორისო სისტემა, რომელიც მოიაზრება `განათლება მდგრადი განვითარების~ სივრცეში.

მიზანი
შეიმუშავოს ისეთი სასწავლო პროგრამები და სახელმძღვანელოები, რომლებიც შეესაბამება XXI საუკუნის `განათლება მდგრადი განვითარებისათვის~ მოთხოვნას, ყოველი ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვის განვითარებისა და ფსიქიკის კანონზომიერებათა გათვალისწინებით.
შექმნას ისეთი საგანმანათლებლო გარემო, რომელშიც მოსწავლე შეძლებს წარმოაჩინოს და განახორციელოს თავისი შემეცნებითი ინტერესი.
ხელი შეუწყოს მასწავლებლების მიერ თანამედროვე მეცნიერული მიღწევებისა და პედაგოგიური მეთოდებისა და ტექნოლოგიების ათვისებას.

სამეცნიერო ცენტრის საქმიანობის საგანს წარმოადგენს: 
•         სასწავლო პროგრამების შემუშავება და დახვეწა;
•         თანამედროვე ინოვაციური მეთოდების ძიება, სწავლების მეთოდების სრულყოფაზე ზრუნვა:
•         სკოლის სასწავლო პროგრამების შესაბამისი ინტერაქტიული სახელმძღვანელოების გამოშვება;
•         მოსწავლეებისა და პედაგოგებისთვის სემინარების, კონფერენციების, კონკურსების მოწყობა;
•         ორ წელიწადში ერთხელ მასწავლებლების ტესტირება;
•         დამწყები პედაგოგებისათვის დახმარების გაწევა პედაგოგიური დახელოვნების მიზნით;
•         პედაგოგებისათვის მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევების გაცნობა, შემოქმედებითი მუშაობისა და თვითგანვითარებისათვის აუცილებელი პირობების შექმნა;
•         ახალი სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება;
•         ბიბლიოთეკის და ვიდეოთეკის ფონდის შევსება თანამედროვე სამეცნიერო ინფორმაციით, ლიტერატურით, გამოკვლევების მასალებითა და სახელმძღვანელოებით.
 

ქართული ენა და ლიტერატურა v კლ.
ეთერ სვანიძე,ლია ბაკურაძე,ლელა გიგანი
ქართული სასწავლებელი
ქართული ენა და ლიტერატურა III კლ.
ეთერ სვანიძე,ლია ბაკურაძე
ქართული სასწავლებელი
ქართული ენა II კლ.
ეთერ სვანიძე,ლია ბაკურაძე
ქართული სასწავლებელი
მე და ხელოვნება II კლ.
ეთერ სვანიძე, ლელა კირთაძე
ქართული სასწავლებელი
მე და მუსიკა II კლასი
ეთერ სვანიძე, თამარ აბაიშვილი
ქართული სასწავლებელი
ქართული ენა და ლიტერატურა Iv კლ.
ეთერ სვანიძე,ლია ბაკურაძე
ქართული სასწავლებელი
მე და სამყარო I კლასი
ეთერ სვანიძე, თამარ აბაიშვილი
ქართული სასწავლებელი
მე და სამყარო II კლასი
ეთერ სვანიძე, თამარ აბაიშვილი
ქართული სასწავლებელი
მე და სამყარო V კლ.
ეთერ სვანიძე, თამარ აბაიშვილი
ქართული სასწავლებელი
მე და სამყარო III კლ.
ეთერ სვანიძე, თამარ აბაიშვილი
ქართული სასწავლებელი
მე და მუსიკა III კლ.
ეთერ სვანიძე, თამარ აბაიშვილი
ქართული სასწავლებელი
მე და სამყარო III კლ.
ეთერ სვანიძე, თამარ აბაიშვილი
ქართული სასწავლებელი
ქართული ენა და ლიტერატურა III კლ.
ეთერ სვანიძე, ლია ბაკურაძე
ქართული სასწავლებელი
ქართული ენა და ლიტერატურა II კლ.
ეთერ სვანიძე,ლია ბაკურაძე
ქართული სასწავლებელი
მე და გეომეტრია II კლ.
ეთერ სვანიძე
ქართული სასწავლებელი
მე და ხელოვნება II კლ.
ეთერ სვანიძე, ლელა კირთაძე
ქართული სასწავლებელი
მე და გეომეტრია III კლ.
ეთერ სვანიძე
ქართული სასწავლებელი
მე და მათემატიკა I კლ.
ეთერ სვანიძე
ქართული სასწავლებელი
მე და მათემატიკა II კლ.
ეთერ სვანიძე
ქართული სასწავლებელი
მე და მათემატიკა II კლ.
ეთერ სვანიძე
ქართული სასწავლებელი
მე და მათემატიკა III კლ.
ეთერ სვანიძე
ქართული სასწავლებელი
მათემატიკა I კლასი
ეთერ სვანიძე, ლელა კოპაძე
ქართული სასწავლებელი
მე და ხელოვნება I კლ.
ეთერ სვანიძე, ლელა კირთაძე
ქართული სასწავლებელი
დედანი I კლასი
ეთერ სვანიძე, ელისო ბიბილაშვილი, ლია ბაკურაძე, მარიკა ქარსელაძე
ჩვენ და ხელოვნება II კლ.
ეთერ სვანიძე, ლელა კირთაძე
ქართული სასწავლებელი
მე და დედაენა II კლ.
ეთერ სვსნიძე, ლიკა ბაკურაძე
ქართული სასწავლებელი
ჩვენ და მუსიკა IIკლ.
ეთერ სვანიძე, თამარ თავშავაძე
ქართული სასწავლებელი
მე და სამყარო III კლ.
ეთერ სვანიძე, თამარ აბაიშვილი
ქართული სასწავლებელი
ქართული ენა და ლიტერატურა III კლ.
ეთერ სვანიძე,ლია ბაკურაძე
ქართული სასწავლებელი
ქართული ენა და ლიტერატურა Iv კლ.
ეთერ სვანიძე,ლია ბაკურაძე
ქართული სასწავლებელი
გეომეტრია II კლ.
ეთერ სვანიძე
ქართული სასწავლებელი
რუსულის ენის დედანი, II კლ.
ეთერ სვანიძე, ოლია თაბორიძე, თამარ ლოხიშვილი
ქართული სასწავლებელი
მე და რუსული ენა II კლ.
ეთერ სვანიძე, ოლია თაბორიძე, მაია აბალაკ,ი თამარ ლოხიშვილი
ქართული სასწავლებელი
მე და მათემატიკა I კლ.
ეთერ სვანიძე
ქართული სასწავლებელი
ჩვენ და რუსული ენა IV კლ.
ეთერ სვანიძე, თამარ ლოხიშვილი, ოლია თაბორიძე და მაია აბალაკი
ქართული სასწავლებელი
გრამატიკა II კლ.
ეთერ სვანიძე, ხათუნა კალატოზიშვილი, ლია ბაკურაძე
ქართული სასწავლებელი
რუსული,სამუშაო რვეული II კლ.
ეთერ სვანიძე, ოლია თაბორიძე, მაია აბალაკი

სკოლები

“ქართული სასწავლებლის“ მისიიდან გამომდიანრე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა თავის თავში აერთიანებს 3 ძირითად მიმართულებას: სტანდარტულ, საშუალო სკოლის განათლებას, მოსწავლის კულტურულ და ფიზიგურ განვითარებას.

"ქართული სასწავლებელი - თბილისის" სასწავლო რგოლი სტრუქტურულად მოიცავს ზოგადსაგანმანათლებლო, სამხატვრო, სამუსიკო და სასპორტო სკოლებს, რომელთა  პროგრამები შეესაბამება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პროგრამებს და ხელს უწყობს ბავშვის შემოქმედებითი, მხატვრული აზროვნების განვითარებას და ასევე, მის ფიზიკურ სრულყოფას.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს სკოლები სტრუქტურულად ცალკეულ როგოლებს წარმოადგეგნენ, პროგრამულად ისინი მთლიანად ერწყმიან სასწავლებლის განათლების სისტემას, რომელიც გულისხმობს:

-   აღზრდის პროცესს, ორიენტირებულს ჩამოაყალიბოს დამოუკიდებელი, ლოგიკურად მოაზროვნე, სულიერად მტკიცე, კულტურული ადამიანი, რომელიც ფლობს არა მარტო ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, არამედ გამოირჩევა ინტელექტის მაღალი დონით, ბუნებასა და ადამიანებთან ურთიერთობისა და თანამშრომლობის უნარით.